ประวัติ องพจนกรโกศล, ดร. (พระ ดร. พิสิษฐ์ ฉายา เถี่ยนบ๊าว นามสกุล ศรีวิชา) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

ประวัติการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม การพัฒนาวัด พัฒนาคน สร้างศาสนทายาท โดย... องพจนกรโกศล, ดร. (พระ ดร. พิสิษฐ์ ฉายา เถี่ยนบ๊าว นามสกุล ศรีวิชา) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
**************************
สถานะเดิม: ชื่อ/นามสกุล (เดิมชื่อ สุรชัย) ต่อมาเปลี่ยนเป็น พิสิษฐ์ นามสกุล ศรีวิชา บิดาชื่อ นายสิทธิ ศรีวิชา มารดาชื่อ นางสายทอง กินนะรีศรี เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2520 ที่บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
บรรพชา เมื่อวันที่ 6 เมษายาน พ.ศ. 2535 ณ อุโบสถวัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ โดยมี พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ณ อุโบสถวัดมงคลสมาคม ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00 น.
#พระอุปัชฌาย์ คือ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) วัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
#พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอนัมพรตบริหาร (สมาน ว่างเยียน ) วัดอนัมนิกายาราม ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ แขวงบางโพ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
#พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระสมณานัมธีราจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) วัดโลกานุเคราะห์ ซอยซุนยัดเซ็น แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ได้รับฉายา “เถี่ยนบ๊าว” หมายความว่า “ผู้มีความกตัญญูเป็นคุณสมบัติประจำตัว”
วิทยฐานะ: นักธรรมเอก
ปริญญาตรี: พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาเอก: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, Ph.D. Buddhist studies of Magadh University, India
พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคณานุกรมของพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ที่ “องวินัยธร”
พ.ศ. 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555 ได้รับแต่ตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม “องสรภาณอนัมพจน์” ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2562 ได้รับแต่ตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม “องพจนกรโกศล” ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย
- ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
- เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
- ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14
- ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- รักษาการผู้จัดการโรงเรียนศรีวิชาวิทยา จังหวัดนครปฐม
- ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม
- กรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร กรุงเทพฯ
- รองประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV กรุงเทพฯ
- ประธานดำเนินการก่อตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่นมหายาน FM 101.25 MHz. อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- ประธานเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในนาม “รายการบอกข่าว เล่าธรรม” และ “รายการเสียงธรรมจากมหายาน”
- กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- บรรณาธิการ “วารสารเสียงธรรมจากมหายาน”
- ผู้ดำเนินการก่อตั้ง/ประธานสร้างและอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิสัตว์อนัมวนาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ผู้ดำเนินการก่อตั้ง/ประธานสร้าง วัดอนัมงามศรีฯ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ประธานโครงการบรรพชาสามเณรมหายาน ภาคฤดูร้อนและสามเณรนักเรียน จัดโครงการประจำทุกปี ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
- กรรมการวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
- กรรมการศูนย์สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
#การศึกษาอบรม-วิทยฐานะ
พ.ศ. 2532 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พ.ศ. 2535 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พ.ศ. 2535 จบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พ.ศ. 2537 ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมชั้นกลาง กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ผ่านการอบรมตามโครงการฝึกอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมเวลล์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2538 จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย วัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2539 ผ่านการอบรมฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมชั้นสูง กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2539 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.รุ่นที่ 45) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ผ่านการอบรมการบริหารงานงบประมาณ บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. 2542 ผ่านการอบรมพระวิทยากรของเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 ผ่านการอบรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดเทพลีลา เขตรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544 ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2544 ผ่านการฝึกอบรมโครงการดำเนินงานสุขภาพจิต รุ่นที่ ๒ “เรื่องพระสงฆ์กับงานสุขภาพจิตชุมชนสู่การพิชิตปัญหายาเสพติด การฆ่าตัวตายและวิกฤตสังคม” ของกรมสุขภาพจิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2544 ผ่านการอบรมหลักสูตร พระนักเผยแผ่ธรรมทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สถาบันการประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2551 จบการศึกษาในระดับปริญญาโท (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชา การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
พ.ศ. 2557 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Buddhist studies) Ph.D. of Magadh University, India มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอบรมนักเรียนนักศึกษาและสมณชีพราหมณ์ พุทธบริษัททั่วไป
พ.ศ. 2540 - 2549 เป็นหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดกุศลสมาครวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มที่ ๑๔ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ 7 องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. 2543 สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ 8 องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. 2546 ได้ผ่านการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดยายร่ม
พ.ศ. 2547 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด” จัดโดยสำนักงานกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการอบรม “การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” จัดโดยสำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร “ศิลปะการถ่ายทอดธรรมะ” จาก สถาบันพัฒนาบุคคลิกภาพ
พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากมหายาน ทางสถานีวิทยุยานเกราะบางกระบือ คลื่นความถี่ AM 540 KHz., สถานีวิทยุกองพลที่1 รักษาพระองค์ AM 999 KHz., สถานีวิทยุ FM 88.75 MHz. (คลื่นวัฒนธรรม) และ สถานีวิทยุ FM 101.25 MHz. (คลื่นมหายาน)
พ.ศ. 2553 เป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นมหายาน ในกำกับของมหาเถระสมาคมและคณะสงฆ์มหายาน อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ระบบ FM คลื่นความถี่ 101.25 MHz.
พ.ศ. 2553 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน (DDTV)
พ.ศ. 2556 ก่อตั้งมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
พ.ศ. 2556 ร่วมกับองค์กรเครือเพื่อพระพุทธศาสนา (อพท.56) ในปกป้องพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2557 - 2561 สร้างกิจกรรมให้ผู้คนได้ร่วมบุญตลอดปี/คณะกรรมการการจัดงาน “วันวิสาขโลก” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2554-2558 จัดทำโครงการต่อเนื่อง “อโรคยามหายาน” หล่อพระพุทธรูป (พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า) จำลอง จำนวน 85 องค์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมติดตามไปกับคณะต่าง ๆ เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
พ.ศ. 2548 - 2566 บริจาคเงินให้สถานศึกษาต่างๆ ในการอนุเคราะห์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยเสียสละงานเพื่อพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2548 เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันตั้ง“กองทุนการศึกษาและสวัสดิการพระภิกษุสามเณรโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย” เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรอนัมนิกาย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนและคณะและคณะศิษยานุศิษย์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและแจกทานข้าวสาร อาหารแห้ง แก่โรงเรียนบางม่วงประชารังสิต เป็นประจำทุกปี
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน สนับสนุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ทุกๆปี
พ.ศ. 2550 - 2566 เป็นผู้นำในการจัดทำโครงการ “บรรพชาสามเณร” ภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาโดยให้ที่เล่าเรียนจวบจนจบถึงระดับปริญญา
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานประชาสัมพันธ์ ในโครงการบรรพชาสามเณร พร้อมให้ทุนการศึกษา
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากมหายาน ทางสถานีวิทยุยานเกราะ บางกระบือระบบ AM คลื่นความถี่ 540 KHz. ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และระบบ FM คลื่น 88.75 MHz. (สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรม), คลื่น 101.25 MHz. (สถานีวิทยุคลื่นมหายาน) และอื่นๆอีกมากมาย
พ.ศ. 2532 เป็นกรรมการร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานคณะสงฆ์อนัมนิกาย ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
พ.ศ. 2536 เป็นกรรมการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานคณะสงฆ์อนัมนิกาย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวโรกาส ที่ก่อตั้งมีอายุครบ 100 ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่บรรพชิตอนัมนิกาย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้จัดกิจกรรมและตามสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
พ.ศ. 2543 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย
พ.ศ. 2549 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า
พ.ศ. 2550 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2550 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ด้านการเผยแผ่และการศึกษา ณ วัดฝอกวงซัน กับคณะสงฆ์ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์และบรรณาธิการวารสารเสียงธรรมจากมหายาน
พ.ศ. 2552 ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นมหายาน FM 101.25 MHz.
พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน (DDTV) ในกำกับของมหาเถรสมาคม
พ.ศ.2553 นำคณะญาติโยม เดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ “เสียงธรรมจากมหายาน” ทางสถานีวิทยุยาน เกาะบางกระบือ ระบบAM คลื่นความถี่ 540 KHz., สถานีวิทยุกองพลที่1 รักษาพระองค์ AM 999 KHz., สถานีวิทยุยานเกาะ ระบบAM คลื่นความถี่ 1305 KHz. (ค่ายอดิสร) และ สถานีวิทยุคลื่นมหายาน ระบบFM คลื่นความถี่ 101.25 MHz. พ.ศ. 2555 ดำเนินรายการ “บอกข่าวเล่าธรรม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิไตย (DDTV)
พ.ศ. 2555 - 2556 ก่อตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (ศูนย์ที่ 1) ภายใต้ชื่อ “บอกข่าวเล่าธรรม” วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
พ.ศ. 2558 ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากมหายาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อบอกข่าวเล่าธรรม การจัดสร้างมหายานุสรณ์
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ/และโทรทัศน์ เป็นประจำ
พ.ศ. 2549 เป็นผู้นำจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา (เนื้อเงินยวง) พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
พ.ศ. 2550 เป็นผู้นำสร้างเขื่อนกั้นน้ำ หน้าวัดฝั่งติดแม่น้ำท่าจีน
พ.ศ. 2550 เป็นผู้นำในการถมดินเพื่อสร้างเป็นวิหารชั่วคราวประดิษฐานพระประธานและเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมของวัด
พ.ศ. 2551 เป็นผู้นำสร้างพระประธาน พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก 112 นิ้ว หล่อด้วยเนื้อเงินยวง เป็นพระประธานเนื้อเงินยวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์แรก และพระโพธิสัตว์สุริยัน พระโพธิสัตว์จันทราซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์คู่บารมี พระบูชาขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว และพระบูชารุ่นต่างๆ
พ.ศ. 2552 เป็นผู้นำสร้างฐานพระประธาน พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
พ.ศ. 2552 เป็นผู้นำสร้างวิหารชั่วคราวและต่อเพิ่มภายในเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
พ.ศ. 2552 เป็นผู้จัดสร้างเสาสถานีวิทยุ ห้องส่งพร้อมชุดอุปกรณ์ในการออกอากาศ และห้องรับรอง
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เป็นผู้นำการก่อสร้างและพัฒนาวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
พ.ศ. 2557 เป็นผู้นำในการจัดสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 30 ห้อง พร้อมห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม และที่เก็บแท้งก์น้ำ
พ.ศ. 2554 จัดทำเขื่อนเพื่อกันการกัดเซาะของตลิ่งริมคลองโรงหีบด้านข้างของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
พ.ศ. 2555 จัดทำโครงการประตูน้ำชั่วคราว ข้างวัดเพื่อกั้นการไหลของน้ำไม่ให้เข้าท่วมสวนผลไม้ของชาวบ้าน
พ.ศ. 2556 จัดทำโครงการฝายชะลอน้ำเพื่อกั้นการกัดเซาะและการพังทลายของดิน ณ หุบเขา สำนักสงฆ์สุขาวดีวิถีเซน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2557 ปรับปรุง/ต่อเติม โรงเก็บของเพื่อใช้ในการเก็บเก้าอี้โต๊ะจำนวน 1,000 ตัว
พ.ศ. 2557 - 2558 ก่อสร้างกุฏิรับรองสงฆ์/เพื่อเป็นที่รองรับ พระสงฆ์ที่เข้ามาจำพรรษาที่รองรับพระอาคันตุกะ โดยเริ่มเตรียมการก่อสร้างมีปี พ.ศ. 2554 และหลังจากนั้นทยอยก่อสร้างต่อเมื่อปี 2557 - 2558 จึงสำเร็จ
พ.ศ. 2548 - 2549 เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชน บริจาคทานและประกอบพิธีทิ้งกระจาด ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองเลย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชน บริจาคทานและประกอบพิธีทิ้งกระจาด วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พ.ศ. 2552 เป็นผู้นำบุญพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างสะพานข้ามน้ำ ให้กับชาวกะเหรี่ยง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เป็นผู้นำจัดกิจกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้เจ็บป่วย ได้มาอธิษฐานสุขภาพ ต่อองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พิธีปล่อยสัตว์ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์
พ.ศ. 2553 เป็นผู้จัดกิจกรรม มหายานสงเคราะห์ เยี่ยมไข้ให้ธรรม ณ รพ.สงฆ์ และ รพ.นครปฐม
พ.ศ. 2553 เป็นนำผู้จัดกิจกรรม การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, อ.ดอนพุด จ.สระบุรี , อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี , อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2554 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม/โยคะเพื่อสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงวิธีออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน
พ.ศ. 2554-2558 เป็นผู้นำในการแจกพันธุ์ข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาที่ยากจน ไปใช้ในการเพราะปลูก
พ.ศ. 2555 จัดทำโครงการการนวดแก้อาการแบบองค์รวม โดยมีพระมหาสีไพร อาภาธโร เป็นผู้นำในการสอนและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ
พ.ศ. 2556 โครงการจัดสร้าง “โครงการมหายานุสรณ์” ถ้ำโพธิสัตว์บำเพ็ญ พร้อมหล่อพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขประดิษฐานบนถ้ำมหาวิหาร
พ.ศ. 2557 แจกไทยทานในพิธีไทยทานทิ้งกระจาด โดยมีพิธีกรรมกงเต็กรวมญาติเพื่อจัดพิธีทำบุญให้กับบรรพบุรุษ และแจกทานจำนวน 2,500 ชุด
พ.ศ. 2557 โครงการ “มหายานเพื่อการสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์” ณ. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20 เครื่อง
พ.ศ. 2557 โครงการ “มหายานเพื่อการสงเคราะห์” เป็นประธานในการสร้างถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
พ.ศ. 2557 โครงการ “พุทธเกษตรบนดิน” ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากไร้ วางแผนในการทำเกษตรพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดเลยและมอบทุนในการทำเกษตร
พ.ศ. 2557 โครงการ “ไถ่ชีวิตโคกระบือ” มอบโคกระบือ จำนวน 12 ตัวให้กับกรมปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ต้องการแรงงานในการทำเกษตร
พ.ศ. 2557 โครงการ “มหายานเพื่อการสงเคราะห์” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
พ.ศ. 2557 “โครงการมหายานเพื่อการศึกษา” โรงเรียนอนุบาลเด็กอายุก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) พร้อมปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ด้วย
พ.ศ. 2557 จัดทำโครงการมอบ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ขนาด 12 นิ้ว มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป
พ.ศ. 2558 - 2566 “โครงการมหายานเพื่อการศึกษา” สร้างอาคารพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อาคารเรียน 3 ชั้น ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน จัดโครงการฯ เปิดศูนย์ทางออกโรคเบาหวาน บริการให้ความรู้ วิธีดูแลสุขภาพ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
พ.ศ. 2559 จัดทำโครงการ “อโรคยามหายาน” มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ พร้อมพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล
พ.ศ. 2560 จัดทำโครงการ “มหายานเพื่อการสงเคราะห์” โดยมีมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางช้าง ให้ความร่วมมือในการหาผู้ป่วยเข้ารับเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์
พ.ศ. 2560 จัดทำโครงการ “พุทธเกษตรอินทรีย์” ส่งเสริมให้ประชาชนดูเรื่องเรื่องสาธารณสุขการกิน อาหารที่ปลอดสารเคมี โดยเปิดตลาดให้ความรู้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของอำเภอสามพราน และจังหวัดขยายเรื่องงานเกษตร
พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรม “มอบขาเทียมให้กับผู้พิการ” บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา โดยได้ไปมอบให้ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีเหล่าทหารกล้าในครั้งอดีตที่สูญเสียอวัยวะขา เข้ารับจำนวน 24 ขา
พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรม “สร้างระฆังทองสำริด โพธิจิตมิตรภาพไทย เวียดนาม” โดยให้พุทธศาสนิกชนร่วมบุญและนำไปหล่อที่ประเทศเวียดนาม เป็นการสานสัมพันธไมตรีและสร้างถาวรวัตถุไว้ในพุทธศาสนา พร้อมกลองมิตรภาพไทย-จีน และสร้างหอกลอง-ระฆัง พร้อมด้วยลิฟท์
พ.ศ. 2566 จัดตั้งโรงเรียนศรีวิชาวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมกับเรียนนักธรรมและบาลีด้วย โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขยายห้องเรียนปี พ.ศ. 2565 – 2566 และอื่นๆ อีกมากมาย