พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
องค์ใหญ่สีทองอร่าม ที่มีความยาวถึง 21 เมตร สูง 12 เมตร ยอมรับว่าองค์พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุขนี้ ใหญ่ที่สุดในโลก
องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.)
ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ)