ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ISSN 2465-4205 (Print)
ISSN 2697-4045 (Online)

Published: 2019-08-31

บทความวิชาการ (Academic article)