นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
เป็นวารสารวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ :
1.นักวิชาการ
2.คณาจารย์
3.นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4.ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์
5.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์
6.สังคมศาสตร์