การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ADMINISTRATION OF THE PHRAPARIYATIDHAMMA SCHOOLS OF GENERAL EDUCATION DEPARTMENT.

  • พระครูปลัดจักรพันธ์ ปญฺญาธโร (แซ่เตียว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: การบริหาร, โรงเรียน

Abstract

บทคัดย่อ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่รัฐกำหนดให้มีขึ้น โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นสำคัญ มหาเถรสมาคม จึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการจัดการศึกษา และพิจารณาวินิจฉัย  การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย 1) การบริหารการศึกษาด้านวิชาการ 2) การบริหารการศึกษาด้านงบประมาณ 3) การบริหารการศึกษาด้านบุคลากร และ 4) การบริหารการศึกษาด้านงานทั่วไป
คำสำคัญ : การบริหาร, โรงเรียน

Abstract The Prapariyatthum School general education section established to provide the general knowledge under the importance of the Bhudist Association. Sangha Supreme Council of Thailand states the Prapariyatthum School general education section to provide the standard education system, advisory, and supports educational diagnosis in the year 2553 BE. The Prapariyatthum School’s administrators of the general education section carefully managed and planned the educational system  methods productively. The methods and the administrative systems of the institution will be the base of a great successive educational system aimed to achieve by Prapariyatthum School general education section. The Institution’s administratives are consists of many divisions; the administration of subjects and courses, the administration of funds, the administration of human resource, and the general administration. 
Keywords: administration, school

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)