บทบาทคณะสงฆ์กับการศึกษาของอาเซียนและนานาชาติ

The role of the Ministry of Education and the ASEN nations for a long time.

  • พระครูอุทัยพัฒนโกศล (ฉลอง กุสโล) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: บทบาท, การศึกษา, อาเซียน

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่นานาอารยะประเทศทั้งหลายได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ในประเทศของตนเองอย่างแพร่หลาย เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้านสติปัญญา สำหรับทางด้านกายภาพนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือทำให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาสุขภาพร่างกายของตนทั้งทางด้านสุขอนามัย ตลอดทั้งการพัฒนาให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง 5 ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษ เป็นต้น ทางด้านสังคมนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือทำให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาความประพฤติ ทำให้มนุษย์เป็นผู้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่ละเมิดกฏกติกาที่ดีงามของสังคมไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
คำสำคัญ : บทบาท, การศึกษา, อาเซียน


Abstract
Education is a process that civilized countries have long been used as tool for human development in their own countries widely. Because education is a powerful tool, one that can be used to grow human development and physical. The social, psychological and intellectual. For physical education as a tool to make people know how to develop their health and hygiene throughout the developed to make contact with all parties concerned with the fifth and organic practices. On those things in a way that you prevent the blame on society. Education is a tool to make people know how to develop the standards. A man who is disciplined not violate rules of good society, or cause detriment suffered damage to both themselves and others.
Keywords:  Role, Education, ASEAN

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)