รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ในประเทศไทย

Form of Education is Desirable in Thailand.

  • พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ดร.ศิริพร ทัศนศรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Keywords: การจัดการศึกษา, พึงประสงค์, ประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับตามรายงานของ World Economic Forum ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ระบุว่าประเทศไทยมีอันดับคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานลำดับ 7 ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับ โดยคนไทยกว่าร้อยละ 87 เชื่อว่าการศึกษาไทยอยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนจริง ซึ่งมูลเหตุที่สำคัญมาจากปัญหาที่สะสมมานานหลายประการอันเกิดมาจากระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ครูผู้สอน โอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมไปถึงคุณภาพของนักเรียนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณทางการศึกษาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การบริหารจัดการยังไม่ดีมากนักโดยพบว่างบประมาณส่วนใหญ่ทุ่มเทไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการใช้งบประมาณแบบตำน้ำพริกละลายในแม่น้ำเป็นส่วนมาก คือนำไปใช้ไม่ตรงจุดสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนา หรือนำไปจัดการแต่ละเรื่องมากเกินกว่าผลผลิตคุณภาพที่ได้ไม่คุ้มค่า และถ้าหากได้รับงบน้อยก็จะส่งผลต่อนักเรียนที่ได้รับโอกาสไม่เท่ากันมากขึ้น อีกทั้งเป็นไปในสัดส่วนที่มากกว่าอาชีวศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพสูงมากนักและไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันยุคสังคมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้แม้จะจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนมาก แต่ยังพบปัญหาโอกาสการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้มีฐานะและผู้ไม่มีฐานะ ยิ่งมองให้ลึกไปถึงผู้บริหารระดับสูงไม่มีความรู้ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งจึงพึ่งพิงบุคลากรระดับการจัดการงบประมาณหรือนักจัดการเงินจัดจ้างเป็นสำคัญ ผู้ใช้งบประมาณไม่เข้าใจเชิงวิชาการการจัดการศึกษาเชิงรุกอย่างลึกซึ้ง นักวิชาการไม่มีโอกาสลงลึกถึงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหรือผู้ที่เข้าใจระบบการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักวิชาการทุกระดับความคิด ปัจจุบันยังใช้ความคิดของนักการศึกษาในยุคเก่าและหรือดำเนินการพัฒนาคุณภาพแบบโยนหินถามทาง และไม่กล้าสู้ปัญหาแบบกล้าคิดกล้าทำที่สมควรบุกเบิกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ผู้รู้หรือนักวิชาการอิสระที่มีความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาไม่มีโอกาสเข้าร่วมให้ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะแบบประชาพิจารณ์ร่วม รวมไปถึงปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรและการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรของไทยไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพที่ตรงตามความสามารถของผู้เรียน เมื่อรวมเข้ากับค่านิยมของสังคมทำให้การจัดหลักสูตรของไทยไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
คำสำคัญ: การจัดการศึกษา พึงประสงค์ ประเทศไทย

Abstract
The study has been criticized Thailand’s problems and failures that occurred. According to a report from the ranks of the World Economic Forum in the year 2555 - 2556 indicates that the quality of education the country ranked the last among the ASEAN countries have been ranked. In Thailand, more than 87 percent believe that education is ranked last in Thailand, ASEAN actually. The major cause of the problems that have accumulated over several arising from the curriculum teachers to access educational opportunities. The quality of students Thailand. Thailand is a country where the cost of education is very high compared to other countries in Southeast Asia. But management has not improved much by the majority of the budget is devoted to basic education, with a low budget paste dissolved. Is applied to a point that should be developed. Or to manage each excess output quality is not worth it. If it has been less affected students get more opportunities as well. As a proportion rather than vocational education. In addition, although the budget for the Office of the Basic Education are numerous. But the problem of unequal opportunities between those with and those without a position. Looking more deeply to the highest levels of academic knowledge is deeply dependent on personnel management, budgeting or money management outsourcing is important. The budget does not understand the academic education aggressive deeply. Scholars have the opportunity to work deep into the development of quality education. And who understand the quality management system. Scholars all ideas The current thinking of educators in old age, and the development or quality demanded by throwing stones. And not me, I do not think the problem is that they pioneered the development of quality education seriously. The academic freedom or opinion frankly no chance to comment or suggestion, attended a joint public hearing. Including issues related to curriculum and instruction in basic education. Over the course of Thailand is not conducive to development that meets the abilities of the students. When combined with the values of society, making the course of Thailand, without success to date.
Keyword : Education Desirable Thailand 

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)