การบูรณาการการศึกษากับศาสตร์ในพระไตรปิฎก

Integrating education with science in the Tripitaka

  • พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์ ถาวโร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: บูรณาการ, การศึกษา,

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาพระไตรปิฎกถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งนี้ การศึกษาพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมีอย่างแพร่หลาย การศึกษาพระไตรปิฎกได้รับการขยายความทั้งในระดับอรรถกถา ฎีกาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาพระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ มีค่อนข้างน้อย ดังนั้น บทความนี้ จึงพยายามนำเสนอวิธีการศึกษาพระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ อันทำให้เกิดวิธีการในการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อปรับเข้าสู่โลกสมัยใหม่ได้มากขึ้น
คำสำคัญ : บูรณาการ, การศึกษา

Abstract
The Tipitaka Studies are the heart of Theravada Buddhism. This way of studies is widely and deeply proliferated sciences. It has more exegesis into commentaries and sub-commentaries in the broadly perspectives. However, there is seriously lacking of the combination between Tipitaka studies and modern sciences. So, this article illustrated the new method of modern Buddhology, which is the means of understanding Buddhism in contemporary society.  
Keywords: Integration, Education

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)