การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแนวพุทธ

Teaching engaged Buddhism.

  • พระครูปฐมเจติยานุรักษ์ (สมจิตฺโต /แซ่ลิ้ม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: การเรียนการสอน, การมีส่วนร่วม, พุทธ

Abstract

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันต้องเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากเพราะการมีส่วนร่วมของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้สอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความรู้ประจักษ์ในองค์ความรู้นั้น ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเองจนสามารถพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
คำสำคัญ : การเรียนการสอน, การมีส่วนร่วม,พุทธ

Abstract
The teaching of the present need to focus on the students participate as much because of the involvement of the students, encouraging students to think critically process. Synthesis and knowledge can be gained from learning to integrate in everyday life for maximum benefit in Buddhism, Buddha taught the students to practice their knowledge in the manifest. with the knowledge that the students have to be free from suffering.
Keywords : Learning and Teaching, Participation, Buddha

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)