การบริหารการบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

Administrative Management of Prathom Suksa School, Department of General Education Buddhasothorn Buddhist College

  • พระครูปริยัติ ปัญญาธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: การบริหารความเสี่ยง, ความสำเร็จ, ผู้บริหาร

Abstract

บทคัดย่อ
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวิทยาสงฆ์พุทธโสธร เป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ความรู้ด้านศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ แต่ในขณะเดียวกันควรมีการนำเอาพุทธกล่าวคือนำเอาหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ กับหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ครองงานหรือบริหารงาน เมื่อมีการบูรณาการเช่นนั้น ย่อมทำให้การจัดการความเสี่ยงหมดไปและประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้  เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการพานาวาได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ขับเคลื่อนฝ่าคลื่นลมแห่งความเสี่ยงไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  วิธีการเช่นนี้ เป็น พุทธบูรณาการแบบธรรมวิทยาหรือธัมโมโลยี และสามารถนำไปปรับใช้กับศาสตร์สมัยใหม่อื่น ๆ ได้อีกด้วย
คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ความสำเร็จ, ผู้บริหาร

Abstract
The Risk Management of Phrapariyattidhamma School of Buddhasothorn College is an Approach to use A New Science to manage the Risks. In the same time the Administrators of Phrapariyattidhamma School ought to use  Aparihaniyadhamma : things leading never to decline but only to prosperity and Iddhipatha 4 : conditions for success integrated with Risk Management. This Core Strategy can manage all of Risks and accessed the objectives of the Institute excellently. Phrapariyattidhamma School of Buddhasothorn College either can manage all of Risks or attained Successions permanently and sustainable according to The Policy and Trust of MCU High Administrators. This Approach that called Dhammology or Applied Studies can apply to the others New Sciences too.
Keywords : Risk Management, things leading never to decline but only to prosperity, 4 conditions for success, Core Strategy, Administrators.

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)