การพัฒนาองค์กรสงฆ์ด้วยสหวิทยาการสมัยใหม่

The development of a modern interdisciplinary organization

  • พระมหาไสว สุวัณณภาโส นักวิชาการอิสระ
Keywords: การพัฒนา, องค์กรสงฆ์, สหวิทยาการสมัยใหม่

Abstract

บทคัดย่อ
สหวิทยาการเป็นการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืนและเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับตนเองและคนในสังคม การพัฒนาองค์ของคณะสงฆ์จะเป็นจะต้องส่งเสริมพระภิกษุ สามเณรให้ได้รับการศึกษาทุกศาสตร์ความรู้เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาพัฒนาองค์กรสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืนคู่โลกตลอดไป
คำสำคัญ : การพัฒนา, องค์กรสงฆ์, สหวิทยาการสมัยใหม่

Abstract
As an interdisciplinary science that is useful for the development of sustainable and knowledge for everyday use and seamlessly create benefits for themselves and society. The Ministry of Development is to promote the monks. Novice to receive all educational science knowledge to create a successor to the Canon quality and can apply their knowledge to develop fraternal organization to be effective. Buddhism and steady A sustainable world forever.
Keywords : Development, Organizations Sangha, Modern interdisciplinary.

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)