ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธบูรณาการ

Leadership of School Administrators According to Buddhist Principles.

  • นายอุดร เขียวอ่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, พุทธบูรณาการ

Abstract

บทคัดย่อ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธบูรณาการเป็นการนำหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับภาวะของตนเองโดยบุคคลนั้นจะต้องมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุ่ม สามารถที่จะบริหาร จัดการองค์กร ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี มีบทบาทสําคัญในการนำกลุ่มหรือคณะไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมาย การเป็นผู้นำที่ดี จำเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนซึ่งต้องอาจใช้เวลานาน แต่หากสามารถ ทำได้สำเร็จก็เท่ากับว่าผู้นำนั้นมีกุญแจสําคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, พุทธบูรณาการ

Abstract
Leadership of school administrators according to Buddhist principles is the application of Buddhism in Buddhism to integration with one’s own condition, which must be influenced by others in the group. Can manage the organization to go well. It plays an important role in bringing the group or the team to success according to good leadership goals. It takes learning and practice, which can take a long time, but if it can be accomplished, it is the leader that has the key to bringing the organization to success.
Keywords : Leadership, Administrators, Buddhist Principles.

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)