แหล่งเรียนรู้เชิงพุทธ: กระบวนการพัฒนาวัดในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Buddhist Learning Resources: Process Development Monastery in Thailand The Monastery Development for Buddhist Tourism

  • พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฒิวํโส (พงษ์เจริญ) นักวิชาการอิสระ
Keywords: การพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงพุทธ, วัด

Abstract

บทคัดย่อ
แหล่งเรียนรู้เชิงพุทธ เป็นกระบวนการพัฒนาวัดในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเริ่มจากกระบวนการพัฒนาวัดให้เจริญ ทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธ ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านระบบการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เพิ่มการดูแลรักษาให้วัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด จัดวัดให้ดูโปร่ง สบายตา ไม่รกทึบ และเป็นสถานที่สงบ ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของวัด เพื่อให้เกิดศรัทธาแก่นักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวยังศาสนสถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำบุญทำทานและการสาธารณกุศลต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย หรืออาจจะบำเพ็ญสาธารณกุศลในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมที่เคยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ด้านศาสนา
คำสำคัญ: การพัฒนา การพัฒนาวัด การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงพุทธ

Abstract
This article demonstrates Buddhist learning resources, Temple development process in Thailand to promote cultural tourism. It must start from the development process to monastery progress, make a change in a better way to be a Buddhist learning source. This may be a change in the system. The development to encourage of temples increased care for the temple is neat, clean, measured to look shine, not opaque and a peaceful place which that is about the sights of the temple. The tourists believe that  the promotion of Buddhist tourism to traveling religious place. To visit or worship the sacred.  Worship places and good priests like practice make merit and charity work on the important day of Buddhism. Charitable activities at various festivals It’s also a cultural tourism for a new experience. Learn to touch, appreciate the unique cultural beauty. Historical values, ways of life who live other people, cultural differences of different societies. It’s in the field of art, architecture, antiquities, story and historical values. Lifestyle, Language, Dress, Consumption, Religious Beliefs
Keyword: Development of Monastery, Cultural and Buddhist Tourism

Published
2017-04-25
Section
บทความวิชาการ (Academic article)