พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสมัยปัจจุบัน

Buddhist method to propagation of Buddhist monks of Thailand in the present

  • พระครูสังฆรักษ์สาธร บุญเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: พุทธวิธี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้วิเคราะห์ถึงพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสมัยปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีทั้งการเผยแผ่เชิงรับ หมายถึง การเผยแผ่ด้วยการเทศน์การสอนเป็นหลัก ส่วนมากจะอยู่ในวัด และรวมถึงสถานที่สะอาดเหมาะแก่การศึกษาปฏิบัติด้วย ส่วนการเผยแผ่เชิงรุก หมายถึง การไปเผยแผ่นอกสถานที่ รวมทั้งการใช้สงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์อีกด้วย ตัวของพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้และความประพฤติอันคุณสมบัติของผูสอน รอบรู้ในหลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน หลักเกี่ยวกับตัวผูฟัง ผู้เรียน ผู้ปฏิบัติหลักเกี่ยวกับตัวการสอน ลีลาการสอน และพุทธวิธีการสอน เป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้แก่พุทธศาสนิกชนอย่างถูกต้อง ถ่องแท้ สามารถเลือกนำหลักธรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนได้อย่างเป็นสุข
คำสำคัญ: พุทธวิธี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

Abstract
This paper examines the Buddhist method to propagation of Buddhist monks of Thailand in the present. The results of the study revealed that on the propagation of Buddhism, there are two ways; the passive propagation means to propagate by preaching and teaching. Most were in temples and the cleaned and suitable place for a practical study. But the proactive propagation means to propagate in places, including the housing and public housing. Buddhist monks who propagated must be equipped the knowledge and behavior of the qualifications of teacher, aware of the contents, the learners, the teaching, style of Buddhist teaching and Buddhist teaching methods etc. The propagation of Buddhism is critical to the stability of Buddhism. Because it is creating an understanding of the discipline to the Buddhists correctly, he can take principles adapted to suit and benefit in the happily lives of their own. 
Keywords: the Buddhist method, propagation of Buddhism

Published
2018-12-03
Section
บทความวิชาการ (Academic article)