รูปแบบการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

Management model for Buddhist Dhamma retreat center on province

  • อารีย์ เกาะเต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: รูปแบบการบริหาร, ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์รูปแบบการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด การศึกษาพบว่า สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด หมายถึง สํานักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามระเบียบมหาเถรสมาคม เป็นหน่วยการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที่สนใจใคร่ศึกษาปฏิบัติ ธรรมฝึกสมาธิบําเพ็ญจิตตภาวนา ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจำต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับรองรับการปฏิบัติธรรมและทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามนโยบายของคณะสงฆ์และของรัฐในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
Abstract

This paper examines the management model for Buddhist Dhamma retreat center on province. The results show that Dharma refers of province means the place for Dhamma practicing,  that have been established by the rule and regulations laid down in code of the Council of Elders headed. It is department of Dhamma propagation to people, who interested the studying the practicing by meditation. Thus, Buddhist Dhamma retreat center on province must develop the progress of Dhamma propagation to standard basis assigned to the quality and standards of operation for certification of Dhamma practices and religious activities on Sangha and policy of Government by bring the Buddhist principles to strengthen the moral, ethics and improving the quality of life for people.

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)