พุทธวิธีครองงานกับการจัดการความรู้ของ ซี.พี.

Buddhist crowned with knowledge management of CP

  • พันเอก รุฒภณ มะโนน้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: Knowledge Management/KM, the 4 basis for success ,Tacit and EXplicit  Knowledge, Tuna Model, Applied Studies/Dhammology

Abstract

บทคัดย่อ  

 Ant Mission ของร้านสะดวกซื้อ (7-11) ซึ่งนอกจากจะต้อง มีกระบวนการ “เข้าถึง/ตีความ,การยกระดับความรู้,แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปปรับใช้” ทั้งความรู้ที่ซ่อนเร้นและความรู้อย่างชัดแจ้ง ก็จะทำให้ความรู้ทั้งสองประเภทความรู้ภายในและภายนอก มีพลวัตน์ (Dynamic) ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย ความสำเร็จของกลุ่มมดงานของร้านสะดวกซื้อ (7-11) ทั้งหมดจึงเกิดมาจากการบูรณาการระหว่างอิทธิบาท ๔ ประการ(พุทธวิธีครองงาน) กับการจัดการความรู้ (KM) :ซึ่งเป็นศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและสมดุล อิทธิบาท ๔ เมื่อเข้ามาเกื้อหนุนส่งเสริม เต็มที่ การจัดการความรู้ของซี.พี. จึงบรรลุเป้าหมายได้ในเวลาอันสั้นและอย่างน่ามหัศจรรย์ พุทธบูรณาการแบบธรรมวิทยาหรือธัมโมโลยีนี้  ยังสามารถนำไปปรับใช้กับศาสตร์สมัยใหม่อื่น ๆ ได้อีกด้วย


Abstract    7-11 shops had used Dynamic Knowledge Management Model with Accessing, Raisinng and Enhancing etc. that were the New Body of Knowledge continually. Succession of Ant missions has arisen by the Integration between the 4 basis for success and Knowledge Management that was a new science balancely and comfortably only in 3 years. Knowledge Management of C.P.All Co.Ltd. (Public) had successed in short time and impossibly> was the This Buddhist approach  that called Applied Studies  or Dhammology can apply to the other   new sciences  too  .Buddhist) 

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)