การบริหารการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีพุทธ

Education Administration Creative as Buddhism

  • พระครู อุทัยธรรมานุกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: การบริหารการศึกษา,  เชิงสร้างสรรค์,  วิถีพุทธ

Abstract

บทคัดย่อ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของมนุษย์ และครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาสามารถคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ การคิดริเริ่ม หรือการคิดต้นแบบ มีประโยชน์และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เทคนิคที่ดีในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษา เป็นการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้า ทันเหตุการณ์  การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการสังเคราะห์ ความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในทางปฏิบัติ  โดยการนำหลักธรรมมาใช้ประกอบในการนำไปใช้ จะพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา จะเห็นได้ว่า ผลรวมของความสุขนั่นก็คือ การสร้างบุคลากรให้มีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนานั่นเอง


Abstract

Creative thinking is a Indicates of quality human. Teachers must to develop learners. The aim of creative thinking is to get new ideas, initiative ideas or prototypes, useful to improve the quality of life. There are several techniques to develop creativity in schools the effective seven-step thinking. The direction to use in decision making, institute management. Creative education is synthetic ability, analytical ability, and practical  ability. Bringing Main Principle of Dharma to develop and modify. It can be seen that the sum of the happy is creating a happy personnel according to Buddhism

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)