ไตรสิกขา : รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา

Threefold : the model developed learning skills by Buddhist Education.

  • พระมหาจิตรภาณุ อาจารคุตฺโต (สรวงสิงห์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: ไตรสิกขา รูปแบบ การพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักพุทธบริหารการศึกษา กับเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุค “VUCA” นั่นคือ มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกรุนแรงมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่สังคมไทยในปัจจุบัน เห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีอายุตั้งแต่ ๖-๑๗ ปี ให้ได้รับการฝึกฝนเล่าเรียนในระบบโรงเรียน เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความรู้พื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตนและดำรงสังคมต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น “การศึกษา” จึงควรมีบทบาทสำคัญในการนำธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ มาพัฒนาแก่นสาระและกระบวนการที่เชื่อได้ว่าจะเป็นครรลองสู่อิสรภาพทางปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติแห่งการศึกษาที่สมบูรณ์ของมนุษย์ จึงเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นๆ กำลังดำเนินไปตามครรลองของ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ในที่สุด  ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงขอเสนอหลักพุทธบริหารการศึกษา เป็นกรอบแห่งการแสวงหาความรู้ว่า การทำงานนั้นจะให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย หรือแนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองนั้น ควรมีหลักการอย่างไรบ้าง ซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรบ้างสำหรับชีวิตมนุษย์


Abstract

This article aims to bring the Buddhist Education. To change the world toward “VUCA” That is volatile (Volatility) uncertainty. (Uncertainty) Complexity (Complexity) and ambiguity (Ambiguity) severe change in the world. The impact of the social, economic, environmental science, technology and communication that make the whole world to connect and communicate with each other quickly. A Borderless World Education is the cornerstone of sustainable development. A society in Thailand The importance of education for young people aged 6-17 years has trained students in the school system. To provide them with the basic knowledge needed to live their life and society in the future as well, so “education” should play an important role in the nature of human learning. The core material and process development, to believe that the path to freedom, which is the intellectual property of the perfect human. We believe that the candidates. Going through the oversight of intelligence as a complete educational precepts, meditation eventually. The authors proposed the Buddhist Education. The frame of the pursuit of that knowledge. The work is intended to accomplish. Or a way of life for people who want to improve themselves. There should be some principles It depends on who it applied to some for human life.

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)