วิปัสสนาภาวนา: เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

Vipassana meditation: to develop educational administrators.

  • พระครูปลัดไกรสอน ธมฺมรํสี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: วิปัสสนาภาวนา, พัฒนา, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลัก  วิปัสสนาภาวนา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษากรณีศึกษา  การใช้หลักวิปัสสนาภาวนา  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า  วิปัสสนาภาวนาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะโดดเด่นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา คือ วิปัสสนาภาวนาที่ฝึกฝนแล้วจะเป็นแบบอย่างที่ดี ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ดังต่อไปนี้ ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

Abstract

This article aims to study the core. Meditation, prayer Executive Development Academy Case study Using the introspection, prayer For school administrators To provide guidelines for the development of school administrators. The study analyzes the content of the documents and related research conclusions and the knowledge gained from the synthetic content. The study indicated that Vipassana meditation for school administrators. A distinctive feature for administrators is to practice Vipassana meditation is a good example. The administrators In practice Vipassana meditation by Stipaฏฐan 4 below.1 Gaya Na Nu Scopus Stipa l m an.Compassion supports  2 Scopus Yasna Stipa l m an. 3 Hittanupassna Stipa an l l 4 Grantham Romanus Scopus Yasna Stipa l m an.

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)