กาลามาสูตร : ทางรอดในสังคมยุคดิจิทัล

Kalama Sutta : Survival in the digital age.

  • นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: กาลามสูตร, สังคมยุคดิจิทัล, พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

Abstract

บทคัดย่อ

ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการสื่อสารถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์การที่ เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร สังคมมนุษย์จึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ไม่ว่าจะ เป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึง วัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางทางการสื่อสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผลพวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งสิ้น  สังคมไทยในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้สังคมเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ ทำให้การดำเนินวิถีชีวิตแบบสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวิถีชีวิตที่เคยมุ่งเน้นเรื่องการพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน รวมไปถึงการประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงามทางพุทธธรรม คุณธรรม ไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีแห่งเครื่องจักรที่มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้คิด ผลิตขึ้นมาเพื่อป้อนให้แก่สังคมในปัจจุบัน ผูกขาดความรับผิดชอบไว้จึงเป็นเหตุให้คิดได้ว่าผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างงาน และผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้งาน จึงทำให้เรารับข้อมูลข่าวสารมากมายจากทั่วทุกมุมโลก จึงมีทั้งเรื่อง “เหลือเชื่อ” เรื่อง “ชวนเชื่อ” และหลาย ๆ เรื่องก็ทำให้เรา “หลงเชื่อ” ไปกับข้อมูลที่ได้รับไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา  รับข้อมูลข่าวสารใดควรปลงใจเชื่อมากน้อยแค่ไหน  เพื่อนำประโยชน์แห่งธรรมที่เข้าถึงชีวิตที่มีคุณภาพ ประกอบ ด้วยสาระธรรมอันให้เกิดประโยชน์ต่อตนได้แล้ว ก็จะเป็น ไปเพื่อประโยชน์แห่งสังคม (ผู้อื่น) ซึ่งการทำให้สังคมมุ่งสู่ทิศทางอันมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยใช้สติปัญญาของบุคคลที่มีพุทธธรรม อันปกติดีแล้วเพื่อช่วยให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ควรเป็นพร้อมทั้งสามารถประสานสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ โดยการใช้หลักธรรมที่ส่งเสริมให้มีความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งพุทธธรรมเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ที่มีความสำคัญมากต่อความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน  กาลามสูตร เป็นพระสูตรอันว่าด้วยเรื่องที่พระพุทธองค์เคยทรงแสดงไว้ ถึงสิ่งที่ไม่ควรยึดถือ หรือ “สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ” พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ไม่ยาว แต่มีใจความลึกซึ้งน่าคิดประกอบ ด้วยเหตุผล เป็นการใช้เหตุผลตามหลัก วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับกฎทางวิทยาศาสตร์  กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตติยสูตรหรือเกสปุตตสูตร) เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ แนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมีเหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นต้น แล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้นเรียกว่า  “กาลามสูตร”  สิ่งที่เราควรรู้นั้นมีเพียงง่าย ๆ นิดเดียวคือ เชื่อแต่สิ่งที่เมื่อรู้แล้วไม่ทำให้เราเดือดร้อน รวมถึงไม่ทำให้คนอื่นเดือด ร้อน “ไม่มีโทษ” และจรรโลงสังคม ทำให้คนอื่นเป็นสุข”เป็นกุศล” และปฏิบัติ หรือสัมผัสด้วยตนแล้วเป็นจริง เห็นจริงนั่นแหละเราจึงเชื่อได้อย่างสนิทใจ ดังนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถึงมันอาจทำให้เราเดือดร้อนคือมีโทษแล้วแต่เราพร้อมเสี่ยงพร้อมรับผลนั้น เข้าทำนองที่ว่าได้เตือนไว้แล้วนะจะไม่ฟังนั่นก็เรื่องของเราเอง


Abstract

The phenomenon of communication in the digital age An indication that the relationship between. Communications Technology Human society clearly Because communication is a basic human activities. Technology has created a breakthrough in communications. Human society is so changed as to whether the choice of communication. New communication channels Communication Styles Behavior of communication to cultural communication has changed. It said that Changes in the communication of human society are the aftermath of the development of communications technology. Thailand in modern society to the social technology completely. Make lifestyle changes to Thailand from a social lifestyle that focuses on the generous help each other. To behave Practice good moral to the Buddhist Society of Mining and Technology, with the information and communications technology as a concept to enter production up to the present. Exclusive responsibility that is why I think that the use of information and communications technology to create jobs. And a leading information and communications technology to use. As a result, we get lots of information from all over the world. It is both “incredible” story “propaganda” and many gave us “believe” the information received, without knowing it, so to guide consideration. Any information should be believed as much. To bring the benefits of fair access to quality life consists of a fairly significant benefit to their already be to the benefit of society (among others), which makes the society towards the same direction aims. The intelligent use of people with morality. It is good to be correct. Born in what is supposed to coordinate with the society as one single unit. Using the principles that encourage fairness in society. Which is a component of human morality is very important to the peace and prosperity of the society in the Kalama Sutta is a sutra that the Buddha had been presented. What should not rely or “Do not Believe” Sutra Sutra is not that long. But there’s a deeper reason as to why enterprises should consider unscientific accordance with scientific laws Kalama Sutta the Buddha Sutra is presented to the Kalama. Village Guest keypad tertiary settlement Koson region (also called. Guest or Guest button keypad tertiary recipe for the recipe) is of the belief that Buddha placed the Buddhists. Not to believe anything so ignorant without the wit to see it before you kick or bad faith. Concepts and programs that teach people a reason not to believe credulity. Later, when considered with intelligence and so on. Then it should be adopted or the so-called “Kalama Sutta” What we know is that it is just a simple little thing, but when it does not make us suffer. The others do not make trouble, “No Regrets” and sustain society. Make others happy “charitable” and practical experience, or already with their reality. I really believe that we can credibly. It follows, then, depending on whether it might give us trouble is there a risk, but we are ready with the results. Similarly, he has warned that it will not hear that, then it’s a matter of our own.

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)