องค์ความรู้ในการนำสู่การวิจัยขั้นสูง

Knowledge of bringing into advanced research.

  • นางคันธารัตน์ สุนทรประทุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: องค์ความรู้, การวิจัยขั้นสูง

Abstract

บทคัดย่อ

องค์ความรู้ต่างๆที่นำมาใช้หรืออธิบายในการวิจัย ย่อมมีความสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นที่น่าเชื่อถือ เริ่มที่ กระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดขั้นสูงยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวพุทธศาสตร์จึงเริ่มต้นที่ การศึกษา (Learn) ให้มีสติปัญญาหรือสัมมาทิฐิเป็นขั้นตอนแรก แล้วจึงเข้าสู่ขั้นการพัฒนาพฤติกรรมตามระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ศีลธรรม และจิตใจ เป้าหมายคือ สังคมพัฒนาในทางด้านที่ถูกต้องจบสิ้นขบวนการที่สังคมของอารยชนในที่สุด


Abstract

The knowledge that is used or explained in the research is complete enough to be credible. It starts with the thought process, the development of the thinking process, the development of advanced thinking, the strategy of human resources development in the Buddhist way. The study of (learning) to have wisdom or viewpoint is the first step and then step into the development of discipline discipline. To play The mind is the goal, the society develops in the right way, the end of the social movement of the civilized society finally.

Published
2019-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic article)