สำหรับนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (Nittayasan Siangtham Chakmahayan) ในฉบับนี้ และฉบับถัดไปจะมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์หลายๆ ท่าน มาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับคณะกองบรรณาธิการทั้งในด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบการนำเสนอ โดยจะมีชื่อประกาศอยู่ภายในเล่มนิตยสารในแต่ละฉบับ ทั้งนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ อีกหลายแขนงที่จะส่งบทความทางวิชาการมาให้ลงตีพิมพ์เผยแผ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกองบรรณาธิการประจำนิตยสารจะคัดเลือกบทความและสารทางวิชาการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จะได้เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานวิชาการต่างๆ ได้