หัวหน้ากองบรรณาธิการ
องสรภาณอนัมพจน์ ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว/ศรีวิชา)  (หัวหน้าบรรณาธิการ) ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 14 ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

บรรณาธิการบริหาร
พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ (แสงอินตา) เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 14

กองบรรณาธิการ
1. รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
2. รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
3. รศ.ดร.สิน งามประโคน                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
4. พระเมธาวินัยรศ, ผศ., ดร.           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   
5. ผศ. ร.ท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ      ราชบัณฑิตยสถาน, ภาควิชาภาษาตะวันออกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
6. ผศ. ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
7. อาจารย์ญาณภัทร ยอดเเก้ว        ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
8. พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฆฒโน, ดร.                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
9. พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, ดร.                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
10. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ, ดร.                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
11. พระครูศัพทสุนทร, ดร. (กิจการ โชติปญฺโญ)       ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย