นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (Nittayasan Siangtham Chakmahayan) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1  ที่พิมพ์ภายใต้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) ซึ่งกำกับโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นการพิมพ์ประจำวาระ ทุกๆ 4 เดือน ใน 1 ปี จะมี 3 ฉบับ เดิมทีนิตยสารเสียงธรรมจากมหายานได้พิมพ์เผยแผ่มานานแล้ว ในรูปแบบของ “วารสาร เสียงธรรมจากมหายาน” ซึ่งเริ่มจัดพิมพ์เล่มที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อพุทธศักราช 2552  ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ ทำการจัดพิมพ์โดยยังไม่มี “เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร” จวบจนปัจจุบันที่ได้ดำเนินจัดการพิมพ์เป็นนิตยสารเสียงธรรมจากมหายานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก  เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่ผลงานผลงานวิชาการของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และองค์กรคณะสงฆ์มหายานฝ่ายอนัมนิกายในประเทศไทยสู่สาธารณชน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดถึงการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และงานวิชาการด้านต่างๆ สู่สาธารณชน  วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (Nittayasan Siangtham Chakmahayan) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1  ที่พิมพ์ภายใต้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) ซึ่งกำกับโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นการพิมพ์ประจำวาระ ทุกๆ 4 เดือน ใน 1 ปี จะมี 3 ฉบับ เดิมทีนิตยสารเสียงธรรมจากมหายานได้พิมพ์เผยแผ่มานานแล้ว ในรูปแบบของ “วารสาร เสียงธรรมจากมหายาน” ซึ่งเริ่มจัดพิมพ์เล่มที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อพุทธศักราช 2552  ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ ทำการจัดพิมพ์โดยยังไม่มี “เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร” จวบจนปัจจุบันที่ได้ดำเนินจัดการพิมพ์เป็นนิตยสารเสียงธรรมจากมหายานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก  เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่ผลงานผลงานวิชาการของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และองค์กรคณะสงฆ์มหายานฝ่ายอนัมนิกายในประเทศไทยสู่สาธารณชน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดถึงการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และงานวิชาการด้านต่างๆ สู่สาธารณชน 
           นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (Nittayasan Siangtham Chakmahayan)  เป็นวารสารที่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและขั้นตอนกระบวนการจัดทำ เพราะได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกับคณะกองบรรณาธิการ ในการดำเนินการยื่นเรื่องจัดทำนิตยสาร ภายใต้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) และปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนจนได้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร แล้วได้ดำเนินการจัดพิมพ์

              อนึ่ง สำหรับนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน (Nittayasan Siangtham Chakmahayan) ในฉบับนี้ และฉบับถัดไปจะมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์หลายๆ ท่าน มาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับคณะกองบรรณาธิการทั้งในด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบการนำเสนอ โดยจะมีชื่อประกาศอยู่ภายในเล่มนิตยสารในแต่ละฉบับ ทั้งนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ อีกหลายแขนงที่จะส่งบทความทางวิชาการมาให้ลงตีพิมพ์เผยแผ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกองบรรณาธิการประจำนิตยสารจะคัดเลือกบทความและสารทางวิชาการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จะได้เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานวิชาการต่างๆ ได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนวารสาร  Word         PDF