วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) (CHUA HUNG THANH) ตำบล บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตัว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจ บางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่น้ำท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี.

เจ้าของโรงเจแห่งนี้ได้ถวาย ที่ดินให้กับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่ง ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเป็นวัดของคณะสงฆ์อนัมนิกาย และทางการได้อนุมัติให้เป็นวัดอย่าง ถูกต้อง ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายจึงได้ให้ องวินัยธรพิสิษฐ์ เถียนบ้าว ปัจจุบันคือ องสรภาณอนัมพจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน องสรภาณอนัมพจน์ท่าน ได้แลเห็นความทุกข์ของผู้คนที่เกิดจากความเจ็บป่วย ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ท่านจึงได้มี ปณิธานในการหล่อหลวงพ่อยไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขึ้น ซึ่งเป็นพระยูไลที่หล่อด้วยเนื้อเงินองค์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนให้ชาวพุทธได้มีที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอพร ตลอดมา วัดแห่งนี้ได้ถวายที่ให้สร้างโดยคุณสามารถ สุธรรมพิทักษ์ เจ้าของโรงเจเฮงเส็งตัว ต่อมาพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย.พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า (พุทธเจ้าหมอยา)

ได้ซื้อ ที่ดินขยายเพิ่มตรงที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อยไลฯ ภายหลังจากนั้นคุณสมบูรณ์ ลิ้มประเสริฐ มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินให้เพิ่มเติม บริเวณสถานที่สร้างวิหารพระแม่กวนอิมและฝังเสาสถานี วิทยุ ต่อมาไม่นาน คุณปริญดา ฉันทวานิช มีจิตศรัทธาได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณข้างโรงเจหลังเก่า วัดแห่งนี้จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๙ ไร่กว่า วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ทำให้ผู้คนต่าง พากันมากราบไหว้ คือ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ได้หล่อขึ้นตาม ตำราพระพุทธศาสนามหายาน ไหว้หลวงพ่อทันใจ ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ทั้งสองยาม คือ สุริยัน โพธิสัตว์ จันทราโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน์) หมดทุกข์หมดโศก ขอพร เทพเจ้าประจำราศีปีเกิด เทพเจ้าขุนพลทั้ง ๑๒ องค์ อธิษฐานจิตต่อแมนดาล่าทราย มณฑล ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแบบพระสงฆ์ลามะ ขอพรหมอเทวดาชั่วท้อเชียงซื้อ เทพเจ้าโชคลาภ ทั้ง ๕ องค์ โหงวโห่วไฉ่ซิ่ง เทพเจ้าโชคลาภไช่นิ่งเอี้ยะ มีที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านคือ ศาลเจ้าที่ถ้ําเทียนไต่ตีและศาลพญามังกรเขียว เจ้าแห่งมหาสมุทร วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง น้ำพระบารมีพระพุทธเจ้าหมอช่วยปัดเป่าโรคกาย - จิต

พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข

 

องพจนกรโกศล, ดร.
ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

ศาลเจ้ามังกรเขียว ริมแม่น้ำท่าจีน

ระฆังใหญ่ หล่อจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม