ทัวร์จาก...คณาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แวะมาทำบุญ ไหว้พระยูไลฯ และพระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม

(วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) วัดแห่งนี้ได้เป็น ๑ ใน ๙ แห่งของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญศาสนาสำคัญ ๙ แห่ง สักการะพระปฏิมาและพระบรมธาตุจังหวัดนครปฐม โดยกรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม และยังเป็นวัดในคู่มือไหว้พระ ๙ แห่ง ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมอีกด้วย วัดแห่งนี้ยังสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น โดยเฉพาะพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ผู้เปรียบเสมือนจอมแห่งแพทย์ ที่ชาวไทยและต่างชาติพากัน นำสมุนไพร ใบยา ผักและผลไม้ มากราบไหว้ขอพร จากพระยูไลเนื้อเงินองค์ใหญ่ ก็ยังมีพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ที่ถือได้ว่า ๑ เดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก พระพักตร์ทองคำ และส่วนองค์มีความยาวถึง ๒๑ เมตรเลยทีเดียว ใครมานครปฐมอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรกันนะ