วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.) วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นำโดย...องสรภาณอนัมพจน์ ดร. ได้ร่วมต้อนรับ คณะจากกระทรวงวัฒนธรรมนครปฐม

นำคณะเดินทางลงพื้นที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง สักการะพระปฏิมาและพระบรมธาตุ จังหวัดนครปฐม