วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ)
ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

         วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) เฮงเส็งยี่ (CHÙA HƯNG THẠNH) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจบางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่นํ้าท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี เจ้าของโรงเจแห่งนี้ได้ถวายที่ดินให้กับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเป็นวัดของคณะสงฆ์อนัมนิกาย และทางการได้อนุมัติให้เป็นวัดอย่างถูกต้อง ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายจึงได้ให้ องวินัยธรพิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ปัจจุบันคือ องสรภาณอนัมพจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน องสรภาณอนัมพจน์ท่านได้แลเห็นความทุกข์ของผู้คนที่เกิดจากความเจ็บป่วย ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ท่านจึงได้มีปณิธานในการหล่อพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขึ้น ซึ่งเป็นพระยูไลที่หล่อด้วยเนื้อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนให้ชาวพุทธได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดมา วัดแห่งนี้ได้ถวายที่ให้สร้างโดยคุณสามารถ สุธรรมพิทักษ์ เจ้าของโรงเจเฮงเส็งตั๊ว ต่อมาพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มตรงที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อยูไลฯ ภายหลังจากนั้นคุณสมบูรณ์ ลิ้มประเสริฐ มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินให้เพิ่มเติม บริเวณสถานที่สร้างวิหารพระแม่กวนอิมและฝั่งเสาสถานีวิทยุ ต่อมาไม่นาน คุณปริญดา ฉันทวานิช มีจิตศรัทธาได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณข้างโรงเจหลังเก่า วัดแห่งนี้จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๙ ไร่กว่า วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ทำให้ผู้คนต่างพากันมากราบไหว้ คือ พระยูไลไภษัชฯ พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ได้หล่อขึ้นตามตำราพระพุทธศาสนามหายาน ไหว้หลวงพ่อทันใจ ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว์ จันทราโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน์) หมดทุกข์หมดโศก ขอพรเทพเจ้าประจำราศีปีเกิด เทพเจ้าขุนพลทั้ง ๑๒ องค์ อธิษฐานจิตต่อแมนดาล่าทราย มณฑลศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแบบพระสงฆ์ลามะ ขอพรหมอเทวดาฮั่วท้อเชียงซือ เทพเจ้าโชคลาภทั้ง ๕ องค์ โหงวโห่วไฉ่ซิ่ง เทพเจ้าโชคลาภไช่ฉิ่งเอี๊ยะ มีที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านคือ ศาลเจ้าที่กํ้าเทียนไต่ตีและศาลพญามังกรเขียว เจ้าแห่งมหาสมุทร วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนำพระบารมีพระพุทธเจ้าหมอช่วยปัดเป่าโรคกาย - จิต

         ในบรรดาพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพระพุทธศาสนามหายาน มีพระพุทธเจ้า ๓ องค์เป็นประธาน ได้แก่ พระศากยมุนี พระพุทธเจ้าใน ปัจจุบันกาล พระอมิตาภะ เจ้าแห่งดินแดนสุขาวดี พุทธเกษตรในทิศตะวันตก และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ” หรือ “หมอของกายและวิญญาณ” ด้วยเหตุที่พระไภษัชยคุรุทรงเป็น “ผู้รักษา” ที่ทรงดูแลเหล่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และพระอมิตาภะทรงเป็น “ผู้ปลอบประโลมใจ” ที่ทรงดูแลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้ง ๒ องค์จึงเป็นตัวแทนของคำสอนที่มีเหมือนกันหมดในทุก ๆ สายของพระพุทธศาสนา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - พระพุทธเจ้าหมอในวัดต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก พระไภษัชยคุรุจะประทับเป็นหนึ่งในพระประธาน ๓ องค์ ซึ่งมีพระศากยมุนีอยู่ตรงกลาง และพระไภษัชยคุรุอยู่ทางขวาของพระศากยมุนี โดยพระหัตถ์ขวาของพระไภษัชยคุรุทรงยกขึ้น และทรงทำพระหัตถ์อยู่ในรูปของการให้และความกรุณา พระหัตถ์ซ้ายทรงถือโถยาวางไว้บนพระเพลา (บางครั้งในโถก็มีผลไม้ที่ใช้เป็นยาหรือพระสถูป) โถยานี้มักมีสีนํ้าเงินเข้ม อันเป็นสีของแก้วไพฑูรย์ และเป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์ แม้ว่าบางครั้งรูปของพระองค์บางรูปไม่มีโถนี้ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เป็นพระพุทธเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีสีนํ้าเงินดังไพฑูรย์ พระนามอื่น ๆ ของท่านคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า หรือพระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้าเป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีน ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย์วางบนพระหัตถ์ ส่วนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองค์มีกายสีนํ้าเงินเข้ม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลาถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตวโลก กรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ต่างก็เกิดจากจิตทั้งสิ้น หากการสร้างนิมิตภาพของพระไภษัชยคุรุ หรือการท่องพระนามของพระองค์ ทำให้จิตของผู้นั้นเปลี่ยนจากโลภะ โทสะ โมหะ มาเป็นความไม่มีตัวตน ความกรุณา และปัญญา การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น อกุศลกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นกุศล การละทิ้งโลภะ โทสะ โมหะ โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับร่างกายเพียงใด ก็จะหายไปในที่สุด

         พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตทรงมีปณิธาน ๑๒ ข้อ เพื่อช่วยสรรพสัตว์ คือ ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว ช่วยให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วยของใช้ทั้งปวง ช่วยให้สรรพสัตว์หันมานับถือมหายานธรรม ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีล ช่วยให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์ ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากความยากจน ช่วยให้สตรีได้เป็นบุรุษตามปรารถนา ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากอุบายของมาร ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากโทษทัณฑ์ทางอาญา ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ ช่วยให้สรรพสัตว์ พบกับความสมบูรณ์ด้วยมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือพระพุทธเจ้า วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายฯ นำโดยองวินัยธรพิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว เจ้าอาวาสฯ จึงมีโครงการจัดสร้างพระประธานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หล่อด้วยเนื้อเงินยวง องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่พุทธศาสนิกชนในยามเจ็บป่วย ทั้งทางกายและทางใจ ตามพุทธคติของพระพุทธศาสนามหายาน